Obec Dobrá Voda u Pacova se nachází na Českomoravské vrchovině, v kraji Vysočina, okrese Pelhřimov, na půli cesty mezi Táborem a Pelhřimovem, 3km jižně od obce Kámen, která leží při státní silnici číslo 19. a na severním úpatí Jalového vrchu 675 m.

 

 


31. 7. -  1. 8. 2020 Voda Fest
 


8. 8. 2020 Setkání na Jalovém vrchu


20.00 hod. Třída bývalé školy


 

 

 

 

 

 

'Starosta

 Miloslav Matěj Zíka

tel: 725101088

 

Zástupce starosty

 Lenka Vacířová

tel: 734638510

 

Členové zastupitelstva

Martin Trefil

Lukáš Vlach

Milan Pošusta

Daniel Mareš

Jan Hlavinka

 

 

František Jan Zíka

 

Zemědělský ekonom a politik

 

*2. 12. 1869 Dobrá Voda u Pacova + 6. 12. 1931 Opava

 

 František Zíka se narodil na selské (původně rychtářské) usedlosti č.p. 1 v Dobré Vodě u Pacova jako prvorozený ze čtyř dětí. Proti vůli svých rodičů odmítl pokračovat v rodinné tradici hospodaření na rodném gruntě a rozhodl se studovat zemědělskou ekonomiku. V Českých Budějovicích absolvoval rolnickou školu, potom kurzy pořádané Zemským vyšším hospodářským ústavem v Táboře a lihovarnickou školu v Praze. Posléze nastoupil na Pelhřimovsku na místo správce lihovaru čížkovského panství. V rodném kraji projektoval také melioraci luk. Po ukončení studia na Zemském vyšším hospodářském ústavu v Děčíně nastoupil na místo melioráře při technické kanceláři Zemědělské rady pro Království české v Praze. V roce 1897 uspěl v konkurzu u barona Karla, svobodného pána z Rolsbergu, a získal místo tajemníka Ústřední hospodářské společnosti v Opavě. František Zíka svou organizační prací na českém venkově postupně dozrával ve významnou osobnost, která zásadním způsobem ovlivnila rozvoj českého zemědělství na Opavsku a ve Slezsku. Byl zakladatelem Jednoty hospodářských společenstev, iniciátorem Centrálního hospodářského skladiště pro Slezsko a Moravu v Opavě a z pozice tajemníka se vypracoval na předsedu Ústřední hospodářské společnosti (od r. 1909). Zíka dále stál v čele Slezské průmyslové společnosti Zemědělské jednoty republiky československé, byl členem správní rady továrny na šicí stroje Minerva a Jednoty živnostníků. Mimo jiné zakládal zemědělské a hospodářské školy, družstevní mlékárny. Zíka organizoval akce scelování půdy, podílel se na založení pobočky Československého zemědělského muzea v Opavě. Během 1. světové války byl také členem Vyživovací rady ve Vídni a za tuto činnost byl v roce 1917 vyznamenán rytířským křížem řádu Františka Josefa.

 V roce 1911 František Zíka dosáhl pozice předsedy agrární strany ve Slezsku a později se stal prezidentem Slezské zemědělské rady v Opavě. Odtud pochází jeho běžné označování „prezident Zíka“.

 Jako zástupce Slezska se účastnil důvěrných politických porad v Praze.

 Mnoho teoretických i praktických zkušeností Zíka získal průběžně z nesčetných studijních cest, a to i do zahraničí. Celoživotní inspirací mu byl venkov severoevropských zemí, zejména Dánska a Švédska.

 Po převratu v roce 1918 byl delegován jako poslanec do revolučního Národního shromáždění v Praze Byl členem zkušebních komisí Vysoké školy zemědělské v Brně, Českého učení pro vědy politické v Praze atd. Na prahu šedesátky, v letech 1925-1931, Zíka vedl a reorganizoval slovenské Ústredné družstvo a Sväz hospodárskych družstiev v Bratislavě, v jehož dozorčí radě zasedal od roku 1921.

František Zíka se oženil 7. 5. 1901 ve Stěbořicích s Amálií Hulvovou, s níž měl čtyři děti. Vyženěnou usedlosti č.p. 1 v Milostovicích v roce 1925 vyměnil za zbytkový statek Štítinu. Zíka zemřel v opavské nemocnici 6. 12. 1931 ve věku 62 let na tuberkulózu.

 František Zíka nezapomínal ani na svou Dobrou Vodu. V rodné vsi uspořádal několik zemědělských přednášek. Tehdejší výzdobu dobrovodské kapličky obohatil věnováním velkého kříže. Finančně též podpořil rozvoj knihovny i obecní školy darem 1000 Kč (tehdejší rozpočet obce byl cca. 3000Kč) na nákup knih, map a obrazů. V roce 1919, u příležitosti jeho padesátých narozenin, byl zastupitelstvem obce jmenován čestným občanem Dobré Vody. Od téhož roku nesla nově založená knihovna jeho jméno: „Obecní knihovna Františka Zíky v Dobré Vodě u Pacova“. V roce 1928 svou autoritou významně přispěl k prosazení elektrifikace v Dobré Vodě, o což se zástupci obce několik let marně snažili.

 František Zíka je právem nazýván tvůrcem českého zemědělského družstevnictví ve Slezsku a nejvýznamnějším rodákem z Dobré Vody u Pacova, ale i významnou osobností „československou“.

 V roce 2014 byla na návsi v Dobré Vodě poblíž cyklostezky umístěna informační tabule připomínající život a dílo Františka J. Zíky.

 

Zdroj: Obec Štítina, obec Dobrá Voda u Pacova.

'

 

1.      Název

Obec Dobrá Voda u Pacova

 

2.     Důvod a způsob založení

ZÁKON 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

§ 1 Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek,

který je vymezen hranicí území obce.

§ 2(1) Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích

svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

(2) Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů;

při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.

 

3.      Organizační struktura

Starosta Miloslav Matěj Zíka

Místostarosta Lenka Vacířová

Zastupitelstvo – 7 členů

      Miloslav Matěj Zíka

      Lenka Vačířová

      Jan Hlavinka

      Lukáš Vlach

      Daniel Mareš

      Martin Trefil

      Milan Pošusta

 

·       Kontrolní výbor – 3 členové

Předseda - Milan Pošusta

člen – Martin Trefil

člen – Daniel Mareš

·       Finanční výbor  – 3 členové

Předseda – Lukáš Vlach

člen – Jan Hlavinka

člen – Milan Pošusta

Příspěvkové organizace zřizované obcí

·       - Nejsou

 

4.     Kontaktní spojení

4.1.   Kontaktní poštovní adresa

Adresa:Dobrá Voda u Pacova 31 

39501

4.2.   Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

      Adresa: Dobrá Voda u Pacova 31      

     

4.3.   Úřední hodiny

Den: Pátek Od 18. 00 – do 19.00

 

4.4.   Telefonní čísla

pevná linka: - není

starosta:  725101088

místostarosta: 734638510

4.5.   Čísla faxu

 (obec nemá fax)

 

 

4.6.   Adresa internetové stránky

www.obecdobravoda.cz

 

4.7.   Adresa e-podatelny

ID datové schránky: y3sbwbr

 

4.8.   Další elektronické adresy

oficiální email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

5.     Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 33124261                                 kód banky:0100

 

6.     IČO 00511358

 

7.     DIČ

obec je plátce DPH

 

8.     Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů - na uřední desce obce

8.2.                    Rozpočet - na uřední desce obce

 

9.     Žádosti o informace

Místo a způsob, jak získat příslušné informace:

Adresa:Dobrá Voda u Pacova31  

Telefon:725101088           

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

ID datové schránky: y3sbwbr

 

Žádosti lze podat: ústně, písemně, emailem či datovou schránkou

 

10.   Příjem žádostí a dalších podání

Žádost o informaci ve smyslu tohoto zákona lze podat ústně nebo písemně.

Písemně na adresu: Dobrá Voda u Pacova31

nebo na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

nebo datovou schránkou, ID: y3sbwbr

 

Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na obecním úřadě obce v úředních hodinách.

 

11.   Opravné prostředky

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, které je třeba dodržovat při těchto činnostech:

 

Opravný prostředek lze podat pouze písemně, a to osobně v kanceláři obecního úřadu nebo poštou na adresu:

Obecní úřad, Dobrá Voda u Pacova31

 

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. V odvolání musí být uvedeno jméno a adresa žadatele, jednací číslo rozhodnutí (bylo-li vydáno), který odbor rozhodnutí vydal nebo měl vydat a proti čemu se žadatel odvolává. Speciální formulář pro podávání opravných prostředků není vydán.

 

12.   Formuláře

Běžné formuláře lze získat v kanceláři obecního úřadu, Dobrá Voda u Pacova31

(Ostatní formuláře na pověřeném úřadě města Pacov)

 

13.   Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Informace o řešení životních situací na Portálu veřejné správy https://portal.gov.cz/portal/obcan

 

14.   Předpisy

14.1.                  Nejdůležitější používané předpisy 

zákon č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění

zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění

zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech v platném znění

zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích v platném znění

zákon č. 500/2004 Sb. správní řád v platném znění

zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích v platném znění

 

Úplné znění právních předpisů je dostupné na

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

14.2.                 Vydané právní předpisy

www.obecdobravoda.cz


 

15.Úhrady za poskytování informací

15.1.                 Sazebník úhrad za poskytování informací

            Zveřejňování informací provádí obec na své náklady. Poskytování informací na základě            žádosti (ústní i písemné) je prováděno za úhradu. Výši úhrady za poskytnutí informace        stanoví podle podkladů poskytnutých pracovníkem vyřizujícím žádost vedoucí odboru (v       rámci jehož odboru je informace poskytována) dle sazebníku. Je-li předpokládaná            nákladovost zpracování dotazované informace nižší než 300,- Kč, je poskytnuta bezplatně.

Mzdové náklady

30 Kč

Za každou započatou čtvrthodinu práce zaměstnance spojené s vyhledáváním a vyhotovením informace

Tiskové náklady

2 Kč

Za každý list pořizované fotokopie formátu A4

 

15.2.                 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

          (Usnesení vydaná dle § 16a odst. 7 InfZ v případě odvolání nebo stížnosti.)

 

           Žádná usnesení vydaná dle § 16a odst. 7 InfZ nebyla dosud přijata.

 

16.   Licenční smlouvy – pokud nějaké má

16.1.                 Vzory licenčních smluv

16.2.                 Výhradní licence

                  Obec v této době nemá uzavřenu žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.

 

 

17.   Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2016 -> http://www.obecdobravoda.cz/index.php/uredni-deska

Výroční zpráva za rok 2017-> http://www.obecdobravoda.cz/index.php/uredni-deska

Výroční zpráva za rok 2018-> http://www.obecdobravoda.cz/index.php/uredni-deska

 

·             Další povinně zveřejňované informace

o   Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace -> http://www.obecdobravoda.cz/index.php/uredni-deska

 

·                  Ochrana osobních údajů

Pro účely zajištění výkonu funkce pověřence, byl pro ochranu osobních údajů v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů jmenován: Svazek obcí mikroregionu Stražiště, se sídlem Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov, IČ: 70968721, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: 776 615 478, ID datové schránky hquh3w5. Výkon činnosti bude v rámci Svazku obcí mikroregionu Stražiště prováděn pracovníky: Bc. Jiří Hodinka, Martin Carda

 

·                  OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

·                  Formulář žádosti k osobním údajům

-